Eed van Cayce

Deze eed is gebaseerd op de Eed van Hippocrates, met enkele aanpassingen. Elke consulent, die wenst samen te werken onder de mantel van IPaNaS, heeft deze eed afgelegd of zal deze afleggen. De Eed van Cayce is niet bedoeld om de Eed van Hippocrates te vervangen, noch om deze tegen te werken. De Eed van Cayce is bedoeld als aanvulling op de Eed van Hippocrates, specifiek om hen die op het alternatieve vlak werkzaam zijn te verplichten zich te houden aan een zekere beroepsethiek.

De tekst van de Eed van Cayce luidt als volgt:

Ik zweer bij Gaia de Moeder, bij Hippocrates de Genezer, bij Hades de Zielenhoeder en met alle goden en godinnen als getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Ik zal te allen tijde de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn en mijn patiënten en cliënten naar hen verwijzen. In ieder huis waar ik in mijn hoedanigheid als hulpverlener binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten en cliënten.

Mijn leermeesters zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeesters en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, met betrekking tot mannen, vrouwen, kinderen en al wat leeft, zowel in vrijheid als in slavernij.

 

Comments: 0

Leave a Reply